End Google Tag Manager » Regulamin End Google Tag Manager (noscript)

REGULAMIN WEBINARU „RAK KOLCZYSTOKMÓRKOWY SKÓRY”

I. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:


Organizator: Sanofi-Aventis sp. z o.o., spółka należąca do Grupy Sanofi, z siedzibą: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036286, NIP: 813-01-40-525, o kapitale zakładowym w wysokości: 50.738.386,94 zł.

 

Wykonawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie sp. z o.o. z siedzibą ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000265613, NIP: 5213408319, o kapitale zakładowym w wysokości 4.100.000 PLN. Wykonawca realizuje Webinarium na zlecenie Organizatora.


Webinarium: wirtualne szkolenie, które odbywa się na żywo, za pośrednictwem Internetu, przeprowadzane dla Uczestników przez Wykonawcę na zlecenie Organizatora.

 

Strona Internetowa: strona internetowa administrowana przez Wykonawcę, na której udostępniane są informacje na temat Webinarium oraz Formularz Zgłoszeniowy, umieszczona pod adresem internetowym https://sanofi.e-pzwl.pl/. Za pośrednictwem Strony Internetowej Uczestnik otrzymuje dostęp do Webinarium.


Uczestnik: osoba pełnoletnia, która zgłosiła się do uczestnictwa w Webinarium, odpowiadająca profilowi adresata danego Webinarium (jeśli taki profil został określony w ofercie Webinarium jako niezbędne kryterium uczestnictwa).


Konsument: Użytkownik, który jest osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem Umowę w celach niezwiązanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.


Umowa: Umowa o usługi szkoleniowe w formie Webinarium zawierana pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem z chwilą otrzymania przez Uczestnika potwierdzenia udziału w Webinarium wraz z linkiem dostępu do usług szkoleniowych w formie Webinarium. Treść Umowy wyznacza Regulamin, Formularz zgłoszeniowy oraz oferta konkretnego Webinarium, którego organizacji dotyczy dana Umowa.


Regulamin: Niniejszy Regulamin Webinarium.


RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Formularz Zgłoszeniowy: internetowy formularz, zamieszczony na Stronie Internetowej, wypełniany przez Uczestnika w celu zgłoszenia do udziału w Webinarium.

 

II. WARUNKI TECHNICZNE WEBINARIUM

1. Aby dokonać zgłoszenia do udziału w Webinarium poprzez Stronę Internetową, Uczestnik musi posiadać aktywny adres e-mail.


2. Do sprawnego korzystania ze Strony Internetowej i udziału w Webinarium z wykorzystaniem pełnych możliwości, niezbędne są: komputer, tablet lub smartfon z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Firefox 70.x+ i nowsze, Chrome 75.x+ i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script;

 

III. OFERTA WEBINARIUM

1. Organizator realizuje Webinarium w zakresie i terminie szczegółowo podanym na Stronie Internetowej.

2. Oferta Webinarium zawiera najważniejsze informacje, w szczególności o: temacie, terminie, prowadzącym/ych Webinarium, profilu adresatów, programie, rekrutacji.

 

IV. ZGŁOSZENIE

1. Warunkiem uczestnictwa w Webinarium jest dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego zamieszczonego na Stronie internetowej.

2. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Webinarium jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika warunków Webinarium wynikających z zamieszczonej na Stronie Internetowej oferty, Formularza Zgłoszeniowego oraz ogólnych warunków zawartych w Regulaminie.

3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zgłoszenia i udziału w Webinarium. Akceptacja Regulaminu, równoznaczna z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, udzielana jest w momencie przesłania przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego.

4. Korzystanie ze Strony Internetowej oraz dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną wymaga spełnienia wymagań technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego będzie korzystał Uczestnik podczas Webinarium.

 

V. WPISANIE NA LISTĘ UCZESTNIKÓW

1. Wykonawca prześle Uczestnikowi (za pośrednictwem e-maila), potwierdzenie wpisania na listę uczestników Webinarium wraz z linkiem dostępu najpóźniej w dniu realizacji Webinarium.
2. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Webinarium i jego potwierdzenie przewidziane w ust. 1 jest jednoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia udziału w Webinarium, w przypadku Uczestnika, który nie spełnia profilu kandydata, w sposób nieprawidłowy wypełnił Formularz Zgłoszeniowy lub w przypadku wyczerpania liczby miejsc do udziału w Webinarium.

 

VI. REZYGNACJA

1. Uczestnik ma prawo zrezygnowania z usług szkoleniowych w formie Webinarium w każdym momencie.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Webinarium, Uczestnik proszony jest o zgłoszenie informacji o rezygnacji w formie elektronicznej na adres bok.webinar@pzwl.pl, w celu umożliwienia innym chętnym udziału w Webinarium.

 

VII. UDZIAŁ W WEBIANRIUM

1. Uczestnik ma prawo do udziału w Webinarium i zadawania pytań w formie czatu.
2. Organizator nie gwarantuje otrzymania przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie zgłoszone w formie czatu.
3. Link do Webinarium zostanie przesłany Uczestnikowi na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
4. Link będzie aktywny do terminu Webinarium oraz w trakcie jego trwania.
5. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarium w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw osób trzecich. W przypadku korzystania przez Uczestnika z czatu, Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania kultury wypowiedzi.

6. Organizator może wprowadzić zmiany w programie lub terminie Webinarium oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Webinarium z ważnych powodów, a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia Umowy.

7. Organizator i Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) błędne podanie adresu e-mail służącego do zgłoszenia w wybranym Webinarium, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału; (ii) nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników bądź niespełnienie warunków technicznych, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarium; (iii) zdarzenia spowodowane siłą wyższą; (iv) utracone korzyści; (v) przekazanie przez Uczestnika linku dostępu do Webinarium osobom trzecim.

8. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora i Wykonawcy za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Webinarium, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z Webinarium, w szczególności zaś za szkody wynikłe z awarii. Wyłączenie następuje w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, i nie dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Organizatora lub Wykonawcę umyślnie.
9. Z chwilą przesłania przez Wykonawcę linku dostępu do Webinarium, Organizator udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Webinarium, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestników. Wszelkie zwielokrotnianie lub wprowadzanie do
obrotu treści Webinarium oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, jest niedozwolone.
10. Uczestnicy Webinarium będą mieli możliwość dostępu do pytań innych Uczestników i odpowiedzi na te pytania. Wykonawca będzie rejestrował podczas Webinariów wypowiedzi i pytania Uczestników w celu ewentualnego dalszego udostępniania Uczestnikom, w tym: za pośrednictwem czatu dostępnego podczas Webinarium. Uczestnicy przystępując do udziału w Webinarium wyrażają na to zgodę.

 

VIII. REKLAMACJE, WNIOSKI, UWAGI

1. Reklamacje, wnioski i uwagi dotyczące Webinarium należy zgłaszać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: bok.webinar@pzwl.pl albo pisemnie na adres Wykonawcy. Zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, opis zgłaszanej reklamacji, wniosku lub uwagi oraz przyczyny zgłoszenia. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji, uwag lub wniosków dotyczących Webinarium w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Webinarium, a w przypadku gdy Webinarium nie odbyło się – od daty, w której Webinarium miało się odbyć.
2. Organizator ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji, wniosku lub uwagi w formie, w jakiej nastąpiło zgłoszenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy zgłoszenia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji, wniosku lub uwagi bez rozpatrzenia, jeżeli zgłoszenie reklamacji, wniosku lub uwagi zostanie złożone po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust 1 lub w przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne obarczone będzie brakami uniemożliwiającymi jego rozpatrzenie.

 

IX. ZMIANA WARUNKÓW

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Wprowadzenie przez Organizatora nowego Regulaminu pozostaje bez wpływu na stosunki umowne powstałe przed tą zmianą.

 

X. ODWOŁANIE WEBINARIUM

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Webinarium najpóźniej na 1 dzień przed terminem Webinarium.
2. Niezwłocznie po podjęciu przez Organizatora decyzji o odwołaniu Webinarium, Wykonawca poinformuje Uczestnika o odwołaniu Webinarium drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku poinformowania Uczestnika o odwołaniu Webinarium drogą telefoniczną, informacja ta zostanie dodatkowo przesłana drogą mailową.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu Webinarium. Ostateczny program Webinarium dostępny jest na Stronie Internetowej 2 dni przed terminem Webinarium.

 

XI. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Uczestników Webinarium (dalej jako „Dane Osobowe”) będą przetwarzane przez zgodnie z przepisami RODO. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych przedstawiono poniżej.

2. Administratorem Danych Osobowych Uczestnika jest Organizator, tj. Sanofi-Aventis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa.

3. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z organizacją udziału Uczestnika w konferencji zgodnie z Umową oraz rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak z uwagi na cele organizacyjno-administracyjne niezbędne w celu przyjęcia i zarejestrowania zgłoszenia Uczestnika, a tym samym zawarcia Umowy.

4. Zgłaszając swój udział w Webinarium Uczestnik może dobrowolnie zarejestrować się w bazie kontaktowej polskich spółek Grupy Sanofi: Sanofi-Aventis sp. z o.o., Nepentes Pharma sp. z o.o. i Sanofi Pasteur sp. z o.o. Rejestracja ta jest całkowicie dobrowolna, co oznacza, że nieskorzystanie przez Uczestnika z możliwości rejestracji w w/w bazie kontaktowej nie ma wpływu na możliwość zgłoszenia udziału Uczestnika w Webinarium. Punkt XI Regulaminu (DANE OSOBOWE) ma zastosowanie wyłącznie do procesu przetwarzania Danych Osobowych Uczestników w związku ze zgłoszeniem przez nich udziału w Webinarium i nie odnosi się do procesu przetwarzania danych osobowych przedstawicieli zawodów medycznych, którzy zarejestrowali się w bazie kontaktowej polskich spółek Grupy Sanofi. Szczegółowa informacja w tym zakresie jest udostępniania przedstawicielom zawodów medycznych w momencie dokonywania rejestracji. Osoby zainteresowane rejestracją w bazie kontaktowej polskich spółek Grupy Sanofi są proszone o uważne zapoznanie się z jej treścią.

5. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora, jak również usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora, w szczególności Wykonawca, któremu Organizator zlecił przeprowadzenie Webinarium, podmioty dostarczające Organizatorowi usługi z zakresu IT i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług.

6. Dane Osobowe zgromadzone w związku z organizacją Webinarium będą przechowywane przez okres 30 dni od zakończenia Webinaru.

7. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora z następujących praw:

a.        prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b.       prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego Danych Osobowych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),

c.        prawa do żądania usunięcia Danych Osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawa do bycia zapomnianym”),

d.       prawa do przeniesienia Danych Osobowych na zasadach wskazanych w art. 20 RODO,

e.        prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych (zgodnie z art. 21 RODO).

8. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wyznaczonego przez Organizatora Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: IOD@sanofi.com. Korespondencję papierową należy natomiast kierować na adres siedziby Organizatora: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Organizatora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią  weryfikację jej tożsamości. 

9. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

XII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy
pomiędzy Organizatorem a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. W przypadku Konsumentów, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą wszystkie postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby postanowienia umieszczone w rejestrze postanowień umownych, uznawanych za niedozwolone w przypadku Konsumentów (klauzule abuzywne), prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.